Sterowniki załączania rezerwy to urządzenia elektryczne, które służą do automatycznego przełączenia zasilania ze źródła podstawowego dostarczanego z sieci publicznej na zasilanie zapasowe (rezerwowe) w momencie wystąpienia awarii w dostarczeniu energii elektrycznej z układu zewnętrznego do wewnętrznego. Inaczej mówiąc, przerwa w dostarczaniu napięcia powoduje zaprzęgnięcie do pracy układu zapasowego, w który może być wyposażony zakład pracy, obiekt przemysłowy lub nawet gospodarstwo domowe (jeśli takowe zapasowe źródło energii posiada).

Na czym to polega?

Sterownik SZR kontroluje wszystkie parametry sieci podstawowej oraz sieci zapasowej i w momencie wystąpienia anomalii w postaci spadku napięcia, wystąpienia asymetrii napięciowej lub przeciążenia którejś z faz automatycznie dokona rozłączenia z układem podstawowym i przełączy sieć wewnętrzną na zasilanie zapasowe. Dzięki zastosowaniu opóźnienia czujników zaników fazy sterownik SZR zapobiega niepotrzebnym przełączeniom w wyniku chwilowego zaniku napięcia, ale dzięki możliwości zaprogramowania zwłoki czasowej w wystąpieniu zaniku napięcia, na którejkolwiek z faz, sterownik automatycznie przełączy zasilanie na zapasowe jeśli parametry sieci zapasowej będą również prawidłowe.

Element układu. Trochę teorii

Sterowniki załączania rezerwy SZR to podstawowe urządzenia realizujące zadania zautomatyzowanej automatyki zabezpieczeniowej restytucyjnej (EAZr), które są podstawowym elementem wpływającym na bezpieczeństwo ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Pewność dostarczania zasilania do odbiorców zapewnia również dostarczenie energii ze źródeł niezależnych od siebie, częściowo lub całkowicie. Dobrze zaprojektowany układ zapobiega wystąpieniu problemów z zasilaniem a zastosowanie sterowników SZR ma za zadanie ochronę najważniejszych odbiorników napięcia. Sterowniki te również mają za zadanie wykrywanie wszelkich anomalii, przerw w dostarczaniu prądu, automatycznego przełączenia w sytuacji awaryjnej, w taki sposób aby zminimalizować skutki zaniku napięcia w najważniejszych odbiornikach.

Prawidłowe zastosowanie SZR

Prawidłowe zastosowanie SZR jest niezwykle ważne i musi być dopasowane do charakteru danego zakładu przemysłowego lub obiektu komunalnego oraz do jego najważniejszych odbiorników, a także do tego, czy zasilanie danego obiektu odbywa się na zasadzie dywersyfikacji dostaw z co najmniej dwóch źródeł lub przynajmniej z dwóch transformatorów. Stosowanie SZR zamiast włączania do układu systemów zapasowych jest o wiele bardziej bezpieczne i zapewnia więcej korzyści technicznych oraz gospodarczych:

  • sekcyjność układów rozdzielczych zapobiega pojawianiu się prądów i ich mocy zwarciowych, co zmniejsza jednocześnie wymagania urządzeń rozdzielczych,
  • ogranicza obszar występowania anomalii prądowych, prowadzących, w konsekwencji, do zwarć,
  • skraca przerwy napięciowe i zapobiega obniżeniu napięcia w określonych elementach sieci. W konsekwencji chronimy silniki indukcyjne w naszym obiekcie przemysłowym lub komunalnym,
  • wpływamy, tym samym, na poprawę niezawodności zasilania najważniejszych odbiorników prądu,
  • w konsekwencji – możliwe jest zastosowanie mniej skomplikowanych układów zabezpieczeń.

Podsumowanie

Korzyści z zastosowania układów SZR dają pewność pracy najważniejszych dla nas odbiorników, kiedy wystąpi sytuacja awaryjna. Zastosowanie odpowiednich sterowników, oferowanych przez naszą firmę, zmniejsza występowanie ryzyka uszkodzeń systemowych drogich układów, które wymagają stabilnego zasilania.

Inspirowane: Pollin.pl – zanik fazy zabezpieczenie